NHỮNG CHỈ DẪN CỐT TUỶ VỀ THỰC HÀNH TRÌ TỤNG MẬT CHÚ CỦA [GESAR CHAGTRUL THUPTEN THINLEY] RINPOCHE

NHỮNG CHỈ DẪN CỐT TUỶ VỀ THỰC HÀNH TRÌ TỤNG MẬT CHÚ CỦA [GESAR CHAGTRUL THUPTEN THINLEY] RINPOCHE

Viết bởi: Chân Tâm Ngày đăng: 03/06/2021

NHỮNG CHỈ DẪN CỐT TUỶ VỀ THỰC HÀNH TRÌ TỤNG MẬT CHÚ CỦA [GESAR CHAGTRUL THUPTEN THINLEY] RINPOCHE

Bởi dịch bệnh đang hoành hành hiện nay, nhiều người buộc phải ở nhà để ngăn chặn sự bùng phát. Trong giai đoạn này, tại sao chúng ta không xem đây là cơ hội để thực hành Phật Pháp nhờ trì tụng Mật chú và rèn luyện trong giai đoạn phát triển (Phạn ngữ: Upatikrama). Nếu mọi người có thể thực hành theo cách thức như vậy và tự-quán chiếu, cùng với ân phước gia trì thù thắng của Tam Bảo và chư Hộ Pháp trí tuệ, tai ương khủng khiếp hiện nay chắc chắn có thể bị đẩy lùi.

Về trì tụng Mật chú, bản thân sự trì tụng cần không quá to cũng không quá nhỏ. Lý tưởng thì nó chỉ cần đủ để tai chúng ta nghe được. Bạn cũng không nên [tụng] quá nhanh hay quá chậm. Tốc độ bình thường là lý tưởng. Trong lúc trì tụng Mật chú, chúng ta cần điềm tĩnh, hoàn toàn tự tại nhưng đồng thời vẫn tỉnh thức và cảnh giác. Tốt nhất là những ý nghĩ tùy tiện không khởi lên. Tuy nhiên, nếu bạn bị xao lãng như vậy, hãy cứ lưu tâm về sự xao lãng đó và dần dần quay trở về trì tụng Mật chú. Đừng bị vỡ mộng và thậm chí còn trở nên xao lãng hay đau buồn nhiều hơn với những ý nghĩ tiêu cực thêm nữa. Nếu bạn bền bỉ trong cách thức như vậy về chỉ dẫn cốt tủy của Mật chú, tâm bạn theo thời gian sẽ trở nên ổn định và tịnh quang sẽ tăng trưởng.

*

PITH INSTRUCTIONS REGARDING MANTRA RECITATION PRACTICE BY RINPOCHE

Due to outbreak of this epidemic, many are confined to home to stem the infections. In this period why not we see it as an opportunity for practice in Buddhadharma through recitation of mantra and a training in generation stage (Skt. Utpattikrama). If everyone can practice in such a way and self-reflect, with the supreme blessings of the Triple Gem and wisdom protectors, the current terrible catastrophe can definitely be repelled.

For mantra recitation, the chanting itself should not be too loud or too soft. Ideally, it should be just audible to one’s ears. You should neither be too fast or too slow. A normal pace is ideal. Whilst reciting mantra, one should be calm and composed, completely at ease yet mindful and aware at the same time. It would be optimal if random thoughts do not arise. However, if you get distracted by such, just be mindful of the distraction and return gradually to the mantra recitation. Do not get disillusioned and get even more distracted or distressed with more negative thoughts. If you persist in such a manner for the practice, your mind will over time become stable and luminosity will increase.

Repost from Kim Cuong Bi Mat Thua

Viết bình luận của bạn:

icon icon icon icon icon icon