PHÁP SÁM HỐI DIỆT ĐỊNH NGHIỆP CHÂN NGÔN CỦA NGÀI ĐỊA TẠNG

PHÁP SÁM HỐI DIỆT ĐỊNH NGHIỆP CHÂN NGÔN CỦA NGÀI ĐỊA TẠNG

Viết bởi: Chân Tâm Ngày đăng: 08/07/2021

PHÁP SÁM HỐI DIỆT ĐỊNH NGHIỆP CHÂN NGÔN CỦA NGÀI ĐỊA TẠNG

(Kính thuật lại theo lời dạy của Thầy)

Trong Mật tạng có một pháp sám hối của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, đó là nương oai lực của thần chú Diệt định nghiệp chân ngôn để giúp người tu nhanh chóng tiêu trừ tội chướng: OM PRA MANI DHANI SVAHA. Pháp sám hối Diệt định nghiệp chân ngôn lấy hai ngày âm lịch 14 và 28 hàng tháng làm ngày chuyên tâm tu hành sám hối. Trong hai ngày 14 và 28 âm lịch, nếu chí tâm tu pháp sám này sẽ diệt được vô lượng tội chướng, nhanh chóng thăng tiến trên con đường đạo. Do nghiệp chướng được tiêu trừ nên hiện đời những mong cầu thế gian cũng như sự tu tập xuất thế sẽ mau được toại ý, dễ dàng đắc được sự gia trì của Ngài Địa Tạng Bồ Tát. Các bạn thực hiện thời khóa sám hối như sau:

1. Tắm rửa sạch sẽ, y phục trang nghiêm, chỉnh tề. Cả ngày hôm đó ăn chay và giữ ngũ giới (không sát sinh, không trộm cắp, không hành dâm với vợ chồng cho đến không khởi ý niệm dâm dục, không nói dối, không uống rượu bia và chất kích thích).

2. Tùy theo sức mình sắm sửa nhang đèn, hương hoa, trái cây... để cúng dường lên Địa Tạng Bồ Tát, hoặc có thể phát tâm họa vẽ hình tượng Ngài để cúng dường.

3. Quỳ chắp tay, đối trước hình tượng Địa Tạng Bồ Tát để cầu thỉnh Ngài làm chủ sám chứng minh cho buổi sám hối hôm đó. Nếu không có tượng Ngài hoặc bàn thờ thì chắp tay tưởng nhớ đến Bồ Tát đang ngự ở phương nam.

4. Người khỏe mạnh, trẻ tuổi và ít bệnh tật thì nên quỳ chắp tay mà tụng niệm thần chú Diệt định nghiệp, nếu dùng chuỗi thì không cần chắp tay nhưng phải giữ tâm cung kính.

5. Thành tâm tụng đủ 1080 biến thần chú. Nếu tụng đủ rồi mà vẫn muốn tụng thêm để mau linh nghiệm thì càng tốt: OM PRA MANI DHANI SVAHA (Om pờ ra ma ni đa ni soa ha).

6. Sau khi tụng xong, bạn đối trước Bồ Tát phát lộ sám hối, hết lòng ăn năn rồi bạch ra tất cả những tội ác hiện đời như ăn thịt, uống rượu, chơi chất kích thích, tà dâm, phá thai, trộm cắp, nói dối, nói lời hung ác, mắng chửi, nói xấu hay nói công kích gây bất hòa, tham lam bỏn xẻn, nóng giận như lửa, si mê bám chấp .v.v... cũng như những tập khí sai trái huân tập từ nhiều đời kiếp khó trừ bỏ: thích thủ dâm, mộng tinh, xem phim bậy bạ, ngắm nhìn nữ sắc, hay ngoại tình, dễ nóng giận, lười biếng giải đãi, tu tập hay ngủ gật .v.v..., tất cả đều mạnh dạn trung thực bạch ra hết với Bồ Tát, thề nguyện sẽ cố gắng dứt trừ và không phạm lại, cầu xin Bồ Tát chứng minh gia hộ cho sự sám hối và phát nguyện của mình.

7. Sám hối xong rồi, quỳ lễ cảm niệm ân đức của Bồ Tát và xưng niệm danh hiệu của Ngài.

8. Ghi chú:

- Nếu ai muốn nghiệp chướng tiêu trừ nhanh chóng thì mỗi ngày thực hiện sám pháp này càng tốt, rất đáng quý! Pháp sám này tiêu nghiệp chướng rất mạnh mẽ.

- Người phát tâm Bồ Đề rộng lớn và có lòng từ bi thì có thể dùng pháp sám hối này để sám hối thay cho tất cả chúng sinh, nguyện cầu cho chúng sinh mau chóng tiêu nghiệp, tăng trưởng thiện căn, sớm có nhân duyên học tập chánh pháp, biết quy y Tam Bảo và Ngài Địa Tạng để tiến tu cho đến ngày thành tựu Phật quả viên mãn. Chúng sinh trong các cõi siêu hình rất khổ, không có ai cứu giúp cả, cũng không biết cách sám hối như thế nào để thoát khỏi nghiệp chướng, lại cũng có rất nhiều chúng sinh hiện nay làm những nghề nghiệp tà mạng: thui nấu, chém giết sinh vật, trộm cắp, lừa đảo, dối trá, buôn gian bán lận, ngoại tình, mại dâm... cho đến bất hiếu cha mẹ, bất kính sư trưởng, không tin nhân quả thiện ác, phỉ báng Tam Bảo .v.v..., những tội nghiệp này sẽ đưa đến quả báo đọa mãi trong ác đạo. Nếu có thể phát tâm vì chúng sinh mà sám hối cầu tiêu tội thay cho họ thì chúng sinh sẽ biết ơn bạn vô cùng. Đó cũng là cách rất hay để rộng kết pháp duyên với hết thảy chúng sinh và tăng trưởng tâm Bồ Đề cho chính bạn.

Xin chúc các bạn luôn an lạc và tăng tiến trong chánh pháp của Như Lai.

Viết bình luận của bạn:

icon icon icon icon icon icon