NGHI QUỸ NGẮN CẦU NGUYỆN ĐỨC DIỆP Y PHẬT MẪU

NGHI QUỸ NGẮN CẦU NGUYỆN ĐỨC DIỆP Y PHẬT MẪU

Viết bởi: Chân Tâm Ngày đăng: 03/06/2021

NGHI QUỸ NGẮN CẦU NGUYỆN ĐỨC DIỆP Y PHẬT MẪU

(Bản Tôn Prana Shawari / Loma Gyunma / Đức Diệp Y Quan Âm / Diệp Y Độ Mẫu / Diệp Y Phật Mẫu)

ལྷ་མོ་རི་ཁྲོད་ལོ་མ་གྱོན་མའི་རྒྱུན་ཁྱེར་ཞུགས།

Bản nghi quỹ ngắn cầu nguyện Đức Diệp Y Phật Mẫu (Rithrod Loma Goenpa) dùng thực hành hàng ngày để tránh khỏi những bất hạnh, tai ương, tổn hại do bệnh tật xuất hiện trong nước và thế giới nói chung.

 

1. NGHI QUỸ CHUNG (nếu có thể):

- Quy y

- Phát Bồ Đề Tâm

- Bảy chi cầu nguyện Phổ Hiền ngắn

- Cúng dường Mandala

 

2. NGHI QUỸ CHÍNH:

སྲིད་དང་ངན་འགྲོས་དུབ་རྣམས་ལ།།

SID DANG NYEN DROES DUB RNAM LA

Bậc Hộ Trì những chúng sinh mệt mỏi và khổ não trong Luân Hồi

 

བདེ་དང་ཕུན་ཚོགས་ཀུན་སྩོལ་བའི།།

DEY DANG PHUNTSHOG KUN TSOL WAI

Gia ban tất cả những niềm an vui tự tại toàn hảo

 

ཡིད་བཞིན་ནོར་ལྟར་རྨད་བྱུང་བའི།།

YIDZHIN NOR TAR R’MED JUNG WAI

Giống như viên Ngọc Như Ý cho mọi tâm nguyện đều thành tựu viên mãn

 

ལོ་མ་གྱོན་མར་ཕྱག་འཚལ་ལོ།།

LOMA GOEMAR CHHAG TSHEL LO

Con chí thành kính lễ quy y Đức Diệp Y Phật Mẫu!

 

ཨོཾ་པི་ཤ་ཙི་པརྞ་ཤ་ཝ་རི་སརྦ་ཛྭ་ར་པྲ་ཤཱ་མ་ན་སྭཱ་ཧཱ། ཅི་ནུས་བཟླས་མཐར།

OM PISHATSI PRANA SHAWARI SARWA ZORA PRASHA MANA SWAHA

Om Pi-sha-tsi Pra-na Sha-wa-ri Sar-wa Zo-ra Pra-sha Ma-na-ya So-ha

(Trì tụng càng nhiều càng tốt)

- Quán hoà tan

 

3. HỒI HƯỚNG

: དགེ་བ་འདི་ཡིས་མྱུར་དུ་བདག །

GEWA DIYI NYIR DU DAG

Thông qua công đức thiện hạnh này

 

བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་འགྲུབ་གྱུར་ནས། །

CHOMDEN DEYMA DRUB JUR NEY

Hồi hướng con tấn tốc thành tựu như Đức Diệp Y Phật Mẫu

 

འགྲོ་བ་གཅིག་ཀྱང་མ་ལུས་པ། །

DROWA CHIG CHANG MALUE PA

Nguyện lợi ích hết thảy hữu tình chúng sinh không sót một ai

 

དེ་ཡི་ས་ལ་འགོད་པར་ཤོག །

DE YI SA LA GOED PAR SHOG

Đều đạt được thành tựu viên mãn như vậy!

 

ཁྱེད་ལ་བསྟོད་ཅིང་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས། །

KHEY LA TOED CHING SOLWA TUB PAI THUE

Nương năng lực của sự tán thán và cầu nguyện lên Ngài

 

བདག་སོགས་གང་དུ་གནས་པའི་ས་ཕྱོགས་སུ། །

DA SOG GANGDU NEY PAI SA CHHOG SU

Nguyện chúng con dù ở bất cứ nơi đâu

 

ནད་དང་དབུལ་ཕོངས་འཐབ་རྩོད་ཞི་བ་དང་། །

NEY DANG YUL PHONG THAN TSOED ZHIWA DANG

Nơi đó sẽ chấm dứt bệnh tật, đói nghèo, chiến tranh, ma chướng, tai ương, tổn hại

 

ཆོས་དང་བཀྲ་ཤིས་འཕེལ་བར་མཛད་དུ་གསོལ། ། CHHOS DANG TASHI PHEL WAR ZED DU SOL.

Và Phật Pháp cùng những điều tốt lành ngày càng tăng trưởng!

Viết bình luận của bạn:

icon icon icon icon icon icon