|Cao 12.5cm| Bộ 8 Vị Bồ Tát Và 2 Vị Nhật - Nguyệt Bồ Tát Bằng Lưu Ly Cao Cấp Thiết Kế Sang Trọng TP220

Viết đánh giá
Trạng thái: Còn hàng

Chất liệu: Lưu ly cao cấp. Kích thước: Cao 12.5cm, Rộng Trái Qua Phải 6cm, Rộng Từ Sau Ra Trước 4cm. Màu sắc: 2 màu Xanh dương, hổ phách, trắng.

Màu sắc
Bộ 8 Vị Bồ Tát
Bộ Nhật - Nguyệt Bồ Tát


|Cao 12.5cm| Bộ 8 Vị Bồ Tát Và 2 Vị Nhật - Nguyệt Bồ Tát Bằng Lưu Ly Cao Cấp Thiết Kế Sang Trọng TP220

Chất liệu: Lưu ly cao cấp.
Kích thước: Cao 12.5cm, Rộng Trái Qua Phải 6cm, Rộng Từ Sau Ra Trước 4cm.
Màu sắc: 2 màu Xanh dương, hổ phách, trắng.

1. Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát :

Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát tiếng Phạn là Manjusri, dịch âm là Văn Thù Thi Lợi, Mạn Thù Thất Lợi, Mãn Tổ Thất Lý, nghĩa là Diệu Thích, Diệu Cát Tường, Diệu Lạc, Pháp Vương Tử…Là 1 trong Tứ Đại Bồ tát của Phật Giáo, có liên hệ mật thiết với kinh điển Bát Nhã (trí tuệ). Vị Bồ tát này thành Phật đã lâu, nhiều kiếp lâu xa trong quá khứ đã gieo trồng hạt giống Phật, đã thành Vô Thượng Chánh Đẳng Giác ở thế giới Bình Đẳng phương Nam, hiệu là Long Chủng Thượng Như Lai, có tuổi thọ bốn trăm bốn mươi vạn tuổi, Đức Phật đó nay gọi là Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử.

Theo hệ thống kinh điển Đại Thừa Phật Giáo như kinh Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội, kinh Duy Ma Cật, kinh Bảo Tích Tam Muội Văn Thù Sư Lợi Vấn Pháp Thân, kinh Pháp Hoa… đều lấy Văn Thù Bồ tát làm thượng thủ, cho Văn Thù Bồ tát là mẹ sinh ra chư Phật, Bồ tát (vì Phât Giáo lấy trí tuệ làm căn bản). Văn Thù Bồ tát và Phổ Hiền Bồ tát là 2 vị Bồ tát đứng hầu Đức Phật Thích Ca, thế gian thường gọi là Hoa Nghiêm Tam Thánh, biểu thị cho trí huệ của Phật. Ngài thường ngồi trên Sư tử tượng trưng cho oai thế dũng mãnh của chư Phật, Bồ tát. Tiếng rống của sư tử biểu thị sự vô úy, có công năng trấn tỉnh những chúng sanh trầm luân mê muội, tay cầm kim cang bảo kiếm biểu thị đoạn trừ phiền não của chúng sanh.

2. Quán Thế Âm Bồ Tát :

Quán Thế Âm Bồ Tát tiếng Phạn gọi là Avalokite’svara, dịch âm là A Bạc Chỉ Để Thấp Phạt La. Bổn nguyện của Quán Thế Âm Bồ tát là lấy Từ Bi để cứu giúp chúng sanh. Còn gọi là Quang Thế Âm Bồ tát, Quán Thế Âm Bồ tát, Quán Tự Tại Bồ tát, Hiện Âm Thanh Bồ tát… gọi tắt là Quán Âm Bồ tát, hay còn có tên gọi khác là Cứu Thế Bồ tát, Cứu Thế Tịnh Thánh, Thí Vô Úy, Đại Bi Thánh Giả, Liên Hoa Thủ Bồ tát, Viên Thông Đại Sĩ… Quán Thế Âm Bồ tát đã sớm thành Phật trong quá khứ hiệu là Chánh Pháp Minh Như Lai.

Quán Thế Âm Bồ tát cùng Đại Thế Chí Bồ tát là 2 vị bồ tát đứng hầu Đức Phật Di Đà ở thế giới Tây Phương Cực Lạc, thế gian thường gọi là Tây Phương Tam Thánh. Quán Thế Âm Bồ tát cũng là 1 trong Bát Đại Bồ tát xuất hiện trong kinh Dược Sư, nếu ai nghe được danh hiệu của Đức Phật Dược Sư, khi lâm chung sẽ được các vị Bồ tát tiếp dẫn về cõi Tịnh Độ của Đức Phật A Di Đà. Hễ có chúng sanh nào gặp các khổ nạn, nếu nhớ niệm danh hiệu của Bồ tát, thì Bồ tát liền nghe tiếng mà đến cứu giúp được giải thoát, cho nên gọi là Quán Thế Âm Bồ tát. Qua đó có thể thấy được pháp môn và từ bi nguyện lực của Ngài rất quảng đại hoằng thâm. Vì Ngài đối với các cảnh giới đã thông đạt lý sự viên dung nên còn gọi là Quán Tự Tại Bồ tát.

3. Đại Thế Chí Bồ Tát :

Đại Thế Chí Bồ tát tiếng Phạn là Maha-sthama-prapta, nghĩa là Đắc Đại Thế, Đại Thế Chí, Đại Tinh Tấn. Gọi tắt là Thế Chí Bồ tát. Thế Chí Bồ tát cùng Quán Âm Bồ tát đứng hầu 2 bên Đức Phật Di Đà mà người đời thường gọi là Tây Phương Tam Thánh. Quán Âm Bồ tát đại biểu cho Từ Bi, Đại Thế Chí Bồ tát tượng trưng cho Trí Huệ. Kinh Vô Lượng Thọ thuyết rằng: Bồ tát dùng ánh sáng trí huệ chiếu khắp tất cả, khiến chúng sanh xa lìa 3 đường ác, được sức mạnh Vô Thượng, khi Bồ tát đến đâu thì 10 phương thế giới đều chấn động, nên gọi là Đại Thế Chí.

Đại Thế Chí Bồ tát cũng là 1 trong 8 vị Bồ tát được kể trong kinh Dược Sư, tiếp dẫn chúng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Đại Thế Chí Bồ tát dùng tâm niệm Phật thành tựu chứng nhập pháp Vô Sanh Nhẫn nên Ngài có thể nhiếp thọ chúng sanh thế giới ta bà tu tập niệm Phật, sanh về Tịnh Độ. Vô lượng kiếp về sau sẽ thành Phật hiệu là Thiện Trụ Trân Bảo Sơn Vương Như Lai.

4. Vô Tận Ý Bồ Tát :

Vô Tận Ý Bồ Tát tiếng Phạn là Aksaya-mati, gọi là Vô Tận Huệ Bồ tát, Vô Lượng Ý Bồ tát, theo Mật giáo là 1 trong 16 vị bồ tát trong Hiền Kiếp. Vô Tận Ý Bồ tát đến từ chỗ Phật Phổ Hiền nước Bất Tuần ở phương đông. Thuyết 80 pháp môn vô tận. Vì sao có tên là Vô Tận Ý? Vì Bồ tát quán sát tất cả nhơn duyên quả báo muôn sự muôn vật là vô tận, tất cả các pháp cũng vô tận, do đó Ngài phát Bồ đề tâm trên cầu công đức của chư Phật vô tận, dưới dùng phương tiện độ chúng sanh vô tận. Cho nên có tên gọi là Vô Tận Ý.

Kinh Pháp Hoa Phẩm Phổ Môn thuyết rằng: Bồ tát Vô Tận Ý tu hành Lục Độ ( Bố Thí, Trì Giới, Nhẫn Nhục, Tinh Tấn, Thiền Định, Trí Tuệ) Tứ Nhiếp (Bố Thí, Ái Ngữ, Lợi Hành, Đồng Sự).v.v…tất cả diệu hạnh, thệ độ tất cả chúng sanh, khi nào chúng sanh các cõi hết thì ý của Bồ tát mới tận, nếu chúng sanh chưa hết thì ý của Bồ tát cũng vô tận, cho nên gọi là Vô Tận Ý.

5. Bảo Đàn Hoa Bồ Tát :

Bảo Đàn Hoa Bồ Tát, đây là vị Bồ tát chỉ thấy xuất hiện trong Kinh Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Bổn Nguyện Công Đức. Kinh Thất Phật dược Sư của Ngài Nghĩa Tịnh dịch rằng: có 8 vị đại Bồ tát tên là Văn Thù Sư Lợi Bồ tát, Quán Thế Âm Bồ tát, Đắc Đại Thế Chí Bồ tát, Vô Tận Ý Bồ tát, Bảo Đàn Hoa Bồ tát, Dược Vương Bồ tát, Dược Thượng Bồ tát, Di Lặc Bồ tát. Kinh Dược Sư cua ngài Huyền Trang cũng dịch rằng: Nếu nghe được danh hiệu của Đức Phật Dược Sư, khi lâm chung sẽ có 8 vi đại Bồ tát dùng thần thông đến đưa đường chỉ lối.

6. Dược Vương Bồ Tát :

Dược Vương Bồ Tát tiếng Phạn gọi là Bhaisajya-raya, dịch âm là Bệ Thệ Xá La Nhạ. Kinh Pháp Hoa thuyết rằng: Bồ tát đốt thân mình cúng dường chư Phật để cầu pháp, là vị đại sĩ ban cho chúng sanh lương dược để trị bịnh khổ của thân và tâm. Căn cứ theo Kinh Quán Dược Vương Dược Thượng Nhị Bồ tát thuyết rằng: trong quá khứ vô lượng vô biên a tăng kỳ kiếp, có Đức Phật hiệu là Lưu Ly Quang Chiếu Như Lai, nước của Đức Phật đó tên là Huyền Thắng Phan, có vị Tỳ Kheo tên Nhựt Tạng, thông minh đa trí, vì đại chúng rộng nói pháp Đại Thừa Vô Thượng Bình Đẳng Đại Trí của Như Lai, lúc ấy trong chúng có vị trưởng giả tên là Tinh Tú Quang nghe pháp Đại Thừa Bình Đẳng Đại Trí, tâm rất hoan hỷ, đem thuốc quý ở núi tuyết cúng dường cho Tỳ Kheo Nhựt Tạng cùng chúng Tăng, phát tâm bồ đề thệ nguyện diệt trừ 3 loại bịnh khổ của chúng sanh. Lúc bấy giờ đại chúng tán thán vị trưởng giả là Dược Vương. Bồ tát nhiều đời tu hành phạm hạnh, các hạnh nguyện đã viên mãn, trong đời vị lai Dược Vương Bồ tát sẽ thành Phật hiệu là Tịnh Nhãn Như lai.

7. Dược Thượng Bồ Tát :

Dược Thượng Bồ Tát, theo Kinh Quán Dược Vương Dược Thượng Nhị Bồ tát chép rằng: trong vô lượng vô biên a tăng kỳ kiếp đời quá khứ, có Đức Phật hiệu là Lưu Ly Quang Chiếu Như Lai, nước của Đức Phật đó tên là Huyền Thắng Phan, có vị Tỳ Kheo tên Nhựt Tạng, thông minh đa trí, vì đại chúng rộng nói pháp Đại Thừa Vô Thượng Bình Đẳng Đại Trí của Như Lai. Khi ấy có vị trưởng giả tên Điện Quang Minh, nghe pháp Đại Thừa này tâm sanh hoan hỷ, đem lương dược đề hồ cúng dường cho Tỳ Kheo Nhựt Tạng cùng chúng Tăng, phát đại bồ đề tâm nguyện tu hành thành Phật. Lúc ấy đại chúng tán thán trưởng giả Điện Quang Minh là Dược Thượng. Bồ tát nhiều đời tu hành phạm hạnh, các hạnh nguyện đã viên mãn, trong đời vị lai Dược Thượng Bồ tát sẽ thành Phật hiệu là Tịnh Tạng Như lai.

8. Di Lặc Bồ Tát :

Di Lặc Bồ tát tiếng Phạn là Maitreya, còn gọi là Mai Hằng Lệ Dược, Vị Hằng Lý Dược, Di Đế Lễ, Di Đế Khang, hoặc là Mai Nhậm Lê, dịch là Từ Thị, là vị Bồ tát sẽ thành Phật trong tương lai sau Đức Phật Thích Ca, nên còn gọi là Nhứt Sanh bổ xứ Bồ tát, Bổ Xứ Tát Đỏa hoặc Di Lặc Như Lai. Kinh Hiền Ngu chép rằng: Di Lặc Bồ tát thuộc dòng dõi Bà la môn, cha là Tu Phạm Ma, mẹ là Phạm Ma Đề Bạt, người nam Thiên Trúc. Vì mẹ của Bồ tát Di Lặc sau khi mang thai Ngài thì tính tình trở nên từ hòa bi mẫn, cho nên khi sanh Ngài đặt tên là Từ Thị.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Với mỗi sản phẩm quý hiền hữu mua tại Mật Tông Tâm Ý, hiền hữu đã góp phần tịnh tài vào quỹ Phóng Sinh Thiện Nguyện Tâm Ý.
🙏 Trân trọng cảm ơn quý thầy cô - huynh đệ đã tin tưởng và ủng hộ Mật Tông Tâm Ý🙏
- Mật Tông Tâm Ý xin đổi trả sản phẩm trong vòng 7 ngày nếu lỗi do nhà sản xuất.
- Tâm Ý vô cùng hoan hỉ khi hiền hữu hài lòng về sản phẩm và có những phản hồi tích cực với Tâm Ý
- Nếu quý hiền hữu cảm thấy chưa hài lòng về sản phẩm, sản phẩm bị lỗi, thiếu sản phẩm xin quý khách vui lòng phản hồi lại để con có phương án khắc phục.
🙏 Mật Tông Tâm Ý luôn lựa chọn những sản phẩm với tiêu chí chất lượng và độ bền được đặt lên hàng đầu, tiếp đến kiểu dáng mẫu mã đa dạng, giá thành sản phẩm hợp lý nhất có thể và luôn luôn được kiểm tra cẩn thận trước khi chuyển đến tay thầy cô huynh đệ. Chúng con tha thiết mong mỏi được quý thiện tri thức đóng góp ý kiến để hoàn thiện hơn và có khả năng đáp ứng được toàn bộ nhu cầu của quý thầy cô và quý huynh đệ . 🙏
Xin chúc cả đạo tràng một ngày an lạc tươi vui và nhiều năng lượng 🙏
Tâm Ý – Sở Cầu Như Ý – Sở Nguyện Tòng Tâm – Tâm Thành Ý Nguyện!
🏆 TÂM Ý - VẬT PHẨM PHÁP BẢO PHÁP KHÍ MẬT TÔNG KIM CƯƠNG THỪA
🌐 Web: mattongtamy.com
🌐 Shopee: https://shp.ee/rjzmmtb
🌐 Lazada: https://www.lazada.vn/shop/mattongtamycom/
🌐 Tiki: https://tiki.vn/cua-hang/mat-tong-tam-y?t=product
🌐 Sendo: https://www.sendo.vn/shop/mat-tong-tam-y
🌐 Fanpage: https://www.facebook.com/mattongtamy
☎ Hotline: Diệu Tâm: 0968.52.81.65 – 0773.63.63.33

Các nội dung Hướng dẫn mua hàng viết ở đây

icon icon icon icon icon icon